فرهود مقدممتولد 1363 در تهران , ساکن قم
شرکت در دومین نمایشگاه آثارهنری دانش آموزان در قم 2001
شرکت در دومین نمایشگاه گرافیک قم 2001
دانش آموز عضو در اتحادیه گرافیک ایران 2003
انتشار کارهای او در کتاب گرافیک دانش آموزی 2004
دریافت لوح افتخار از سازمان هنری برای پوستر آشورا 2005
برنده رتبه نخست در جشنواره هنرهای تجسمی جوان در قم 2005 ( بخش پوستر )
شرکت در نمایشگاه شمای هشتم 2005
و .. .


برخی از آثار.. .