در زیر چگونگی ارتقاء اشتراک Hotmail به 250 مگابایت ، گام به گام و بصورت تصویری آموزش داده می شود .

1- صفحه
Link URL:
لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.
را باز کرده و وارد ایمیل خود شوید .

2- پس از ورود ، بر روی گزینه Options کلیک کنید .3- وارد گزینه Personal شوید و سپس My Profile را انتخاب کنید .4- برای Country/Region کشور United States را انتخاب کرده و برای State ایالت Florida را انتخاب کنید .
همچنین ، کد پستی 33332 و یا یک کد پستی دیگر در آمریکا را انتخاب کنید . انتخاب کدهای پستی کالیفرنیائی بهتر است و برای اطمینان زبان ایمیلتان را انگلیسی انتخاب کنید .بعد از حداکثر چهار/پنج روز ایمیل شما به 250 مگابایت ارتقاء پیدا خواهد کرد و می توانید تنظیمات ایمیل خود را به حالت قبل بازگردانید .