سلام ..من يه كتاب مفيد واسه ياد گرفتن اين ديزاين مي خوام....
مي خوام كاملا آموزش داده باشه...
سراغ دارين؟؟معرفي كنين..مرسي