بخش دوم : محيط برنامه Corel
در اين قسمت با اجزاي تشكيل دهنده محيط كورل و مفهوم و عملكرد هريك از اين اجزا آشنا مي شويم.
1. نوار عنوان : نوار عنوان همواره شامل نام برنامه كورل و نام فايل جاري مي باشد.
2. نوار منو : اين نوار شامل 11 منو در محيط كورل مي باشد. هر منو شامل دستورات - فرمان ها و ابزار هاي خاصي مي باشد. مثلا منو فايل شامل دستوراتي چون باز كردن - بستن - وارد كردن و ذخيره كردن و ... مي باشد.
3. نوار ابزار : اين نوار شامل ابزارها ئيست كه اغلب در محيط كورل مورد استفاده قرار مي گيرد.
4. نوار خصوصيات : اين نوار شامل گزينه ها و ابزارهائي در ارتباط با خصوصيات شيء يا اشياء و يا ابزارهاي منتخب است. هر شيء و يا ابزاري كه در محيط كورل انتخاب نمائيد خصوصيات مربوط به شي يا ابزار منتخب بلافاصله نمايان مي شود. بنابر اين نوار خصوصيات بر خلاف نوار منو و نوار ابزار كه همواره ثابت هستند كاملا متغير بوده و شامل گزينه ها و اطلاعات مختلفي ايست.
5. كادر ابزار : اين نوار كه به طور عمودي در سمت چپ محيط كورل قرار دارد شامل كليه ابزارهاي مورد استفاده مي باشد.
6. پالت رنگ : كه براي رنگ كردن اشيا مورد استفاده قرار مي گيرد. هرگاه يك شي را انتخاب نموده و يكي از رنگ هاي پالت رنگ را كليك كنيد داخل شي از رنگ انتخابي پر خواهد شد.
7. پنجره فايل : كه صفحه سفيد و اصلي محيط كورل مي باشد. كه محل ترسيم اشيا مي باشد.
8. صفحه فايل : صفحه كوچكيست كه داخل پنجره فايل مشاهده مي كنيد. اندازه اين پنجره قابل تغيير است. هر شيئي كه در اين قسمت ترسيم نمائيد قابل چاپ مي باشد.