امیر رضا خردآزادمتولد 1353 در اصفهان
کارتونیست و طراح گرافیک به مدت 13 سال

برخی از آثار.. .

Link URL:
لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.