کاربری
کاربر گرامی به خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

   

جهت تبلیغات در پرشین فروم کلیک کنید

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1

موضوع: آموزش اکسس (بخش پنجم)

 1. #1

  پیش فرض آموزش اکسس (بخش پنجم)

  آموزش اکسس (بخش پنجم)

  ماجول تاريخ هجري شمسي با توابع جانبي آن
  در بانك اطلاعاتي Access فيلدهاي نوع Date پاسخگوي نياز كاربران فارسي كه با تاريخ هجري شمسي كار مي كنند نيست . البته برنامه هايي مثل پارسا ۹۹ تقويم سيستم را به تقويم هجري شمسي تبديل مي كند و بعد از آن كاربران فارسي مي توانند از فيلدهاي نوع Date اكسس استفاده كنند .بدين ترتيب پارسا مشكل تاريخ هجري شمسي را حل ميكند ولي بعضا تاريخ شمسي سيستم بنا به دلايلي از بين ميرود . مثلا اگربعد از نصب پارسا، Officeنصب شود تاريخ هجري شمسي سيستم به هم مي خورد. براي رهايي از وابستگي برنامه هاي شما به پارسا و ... ، توابع زير مي تواند مشكل شما را بطور كامل حل كند .
  اين ماجول در چندين برنامه تست شده و جواب گرفته است شما هم مي توانيد از آن استفاده كنيد.
  (توجه داشته باشيد كه كدهاي نوشته شده ، در اينجا از چپ به راست نمايش داده شده اند ولي با كپي آن در اكسس ، نمايش آن از چپ به راست خواهد شد)

  در صورت استفاده از اين ماجول ، فيلدهاي از نوع تاريخ را بايد از نوع Number تعريف كنيد. توضيحات بيشتر جهت استفاده از ماجول ، درون خود ماجول نوشته شده است.
  براي استفاده از اين ماجول ، از دو خط پايين تر تا انتهاي متن را در حافظه كپي كرده (Copy) و سپس در يك ماجول جديد در اكسس يا VB قرار دهيد (Paste):


  ' ************************************************** ***********
  ' برنامه نويس : حميد آزادي
  ' Email:
  ایمیل:
  لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.

  ' Web Address:
  Link URL:
  لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.


  ' ************************************************** ***********


  ' 1- تعريف كنيد Number(Long) است را بصورت Date فيلدهايي كه نوع آنها
  ' 2- اين فيلدها را بصورت 00/00/00 تنظيم كنيد InputMask خاصيت
  ' بدليل 6 رقمي در نظر گرفتن فيلد تاريخ ، اين توابع تا سال 1399 كارايي دارد
  ' ...
  ' تاريخ جاري سيستم را به هجري شمسي تبديل مي كند Shamsi() تابع
  ' بكار ببريد Now() را مي توانيد در گزارشات بجاي تابع Dat() تابع
  ' :براي جلوگيري از ورود تاريخ غلط به درون يك فيلد بترتيب زير عمل ميكنيد
  ' :بشكل زير بكار ببريد ValidationRule را در خاصيت ValidDate() تابع
  ' ValidDate([نام فيلد])=True
  ' ...


  '*******************************************
  Public Function Rooz(F_Date As Long) As Byte
  'اين تابع عدد مربوط به روز يك تاريخ را برمگرداند
  Rooz = F_Date Mod 100
  End Function
  '*******************************************
  Function Mah(F_Date As Long) As Byte
  'اين تابع عدد مربوط به ماه يك تاريخ را برمگرداند
  Mah = Int((F_Date Mod 10000) / 100)
  End Function
  '*******************************************
  Public Function Sal(F_Date As Long) As Byte
  'اين تابع عدد مربوط به سال يك تاريخ را برمگرداند
  Sal = Int(F_Date / 10000)
  End Function
  '*******************************************
  Public Function Kabiseh(ByVal OnlySal As Variant) As Byte
  'ورودي تابع عدد دورقمي است
  'اين تابع كبيسه بودن سال را برميگرداند
  'اگر سال كبيسه باشد عدد يك و درغير اينصورت صفر را بر ميگرداند
  Kabiseh = 0
  If OnlySal >= 75 Then
  If (OnlySal - 75) Mod 4 = 0 Then
  Kabiseh = 1
  Exit Function
  End If
  ElseIf OnlySal <= 70 Then
  If (70 - OnlySal) Mod 4 = 0 Then
  Kabiseh = 1
  Exit Function
  End If
  End If

  End Function
  '*******************************************
  Function ValidDate(F_Date As Long) As Boolean
  Dim M, S, R As Byte
  ' اين تابع اعتبار يك عدد ورودي را از نظر تاريخ هجري شمسي بررسي مي كند
  ' را برمي گرداند False واگر نامعتبر باشد True اگر تاريخ معتبر باشد
  ValidDate = True
  S = Sal(F_Date)
  M = Mah(F_Date)
  R = Rooz(F_Date)
  '********
  If F_Date < 100101 Then
  ValidDate = False
  Exit Function
  End If

  If M > 12 Or M = 0 Or R = 0 Then
  ValidDate = False
  Exit Function
  End If

  If R > MahDays(S, M) Then
  ValidDate = False
  Exit Function
  End If
  End Function
  '*******************************************
  Public Function AddDay(ByVal F_Date As Long, ByVal add As Integer) As Long
  Dim K, M, S, R, Days As Byte
  R = Rooz(F_Date)
  M = Mah(F_Date)
  S = Sal(F_Date)
  K = Kabiseh(S)

  'تبديل روز به عدد 1 جهت ادامه محاسبات و يا اتمام محاسبه
  Days = MahDays(S, M)
  If add > Days - R Then
  add = add - (Days - R + 1)
  R = 1
  If M < 12 Then
  M = M + 1
  Else
  M = 1
  S = S + 1
  End If
  Else
  R = R + add
  add = 0
  End If

  While add > 0
  K = Kabiseh(S) 'كبيسه: 1 و غير كبيسه: 0
  Days = MahDays(S, M) 'تعداد روزهاي ماه فعلي
  Select Case add
  Case Is < Days
  'اگر تعداد روزهاي افزودني كمتر از يك ماه باشد
  R = R + add
  add = 0
  Case Days To IIf(K = 0, 365, 366) - 1
  'اگر تعداد روزهاي افزودني بيشتر از يك ماه و كمتر از يك سال باشد
  add = add - Days
  If M < 12 Then
  M = M + 1
  Else
  S = S + 1
  M = 1
  End If
  Case Else
  'اگر تعداد روزهاي افزودني بيشتر از يك سال باشد
  S = S + 1
  add = add - IIf(K = 0, 365, 366)
  End Select
  Wend
  AddDay = (S * 10000) + (M * 100) + (R)

  End Function

  '***********************************************
  Public Function Shamsi() As Long
  'تاريخ جاري سيستم را به تاريخ هجري شمسي تبديل مي كند
  Dim Shamsi_Mabna As Long
  Dim Miladi_mabna As Date
  Dim Dif As Long
  'در اينجا 80/10/11 با 2002/01/01 معادل قرارداده شده
  Shamsi_Mabna = 791012
  Miladi_mabna = #1/1/01#
  Dif = DateDiff("d", Miladi_mabna, Date)
  If Dif < 0 Then
  MsgBox "تاريخ جاري سيستم شما نادرست است , آنرا اصلاح كنيد."
  Else
  Shamsi = AddDay(Shamsi_Mabna, Dif)
  End If
  End Function
  '***********************************************
  Public Function DayWeek(F_Date As Long) As String
  Dim a As String
  Dim N As Byte
  N = DayWeekNo(F_Date)
  Select Case N
  Case 0
  a = "شنبه"
  Case 1
  a = "يكشنبه"
  Case 2
  a = "دوشنبه"
  Case 3
  a = "سه‌شنبه"
  Case 4
  a = "چهارشنبه"
  Case 5
  a = "پنج‌شنبه"
  Case 6
  a = "جمعه"
  End Select
  DayWeek = a
  End Function

  '***********************************************
  Public Function Dat()
  Dim D As Long
  D = Shamsi
  Dat = DayWeek(D) & " 13" & Sal(D) & "/" & Mah(D) & "/" & Rooz(D)
  End Function

  '***********************************************
  Public Function Diff(ByVal FromDate As Long, ByVal To_Date As Long) As Long
  'اين تابع تعداد روزهاي بين دو تاريخ را ارائه مي كند
  Dim Tmp As Long
  Dim S1, M1, r1, S2, m2, r2 As Integer
  Dim Sumation As Single
  Dim Flag As Boolean
  Flag = False
  If FromDate = 0 Or IsNull(FromDate) = True Or To_Date = 0 Or IsNull(To_Date) = True Then
  Diff = 0
  Exit Function
  End If

  If FromDate > To_Date Then
  'اگر تاريخ شروع از تاريخ پايان بزرگتر باشد آنها موقتا جابجا مي شوند
  Flag = True
  Tmp = FromDate
  FromDate = To_Date
  To_Date = Tmp
  End If
  r1 = Rooz(FromDate)
  M1 = Mah(FromDate)
  S1 = Sal(FromDate)
  r2 = Rooz(To_Date)
  m2 = Mah(To_Date)
  S2 = Sal(To_Date)
  Sumation = 0

  Do While S1 < S2 - 1 Or (S1 = S2 - 1 And (M1 < m2 Or (M1 = m2 And r1 <= r2)))
  'اگر يك سال يا بيشتر اختلاف بود
  If Kabiseh((S1)) = 1 Then
  If M1 = 12 And r1 = 30 Then
  Sumation = Sumation + 365
  r1 = 29
  Else
  Sumation = Sumation + 366
  End If
  Else
  Sumation = Sumation + 365
  End If
  S1 = S1 + 1
  Loop

  Do While S1 < S2 Or M1 < m2 - 1 Or (M1 = m2 - 1 And r1 < r2)
  'اگر يك ماه يا بيشتر اختلاف بود
  Select Case M1
  Case 1 To 6
  If M1 = 6 And r1 = 31 Then
  Sumation = Sumation + 30
  r1 = 30
  Else
  Sumation = Sumation + 31
  End If
  M1 = M1 + 1
  Case 7 To 11
  If M1 = 11 And r1 = 30 And Kabiseh(S1) = 0 Then
  Sumation = Sumation + 29
  r1 = 29
  Else
  Sumation = Sumation + 30
  End If
  M1 = M1 + 1
  Case 12
  If Kabiseh(S1) = 1 Then
  Sumation = Sumation + 30
  Else
  Sumation = Sumation + 29
  End If
  S1 = S1 + 1
  M1 = 1
  End Select
  Loop

  If M1 = m2 Then
  Sumation = Sumation + (r2 - r1)
  Else
  Select Case M1
  Case 1 To 6
  Sumation = Sumation + (31 - r1) + r2
  Case 7 To 11
  Sumation = Sumation + (30 - r1) + r2
  Case 12
  If Kabiseh(S1) = 1 Then
  Sumation = Sumation + (30 - r1) + r2
  Else
  Sumation = Sumation + (29 - r1) + r2
  End If
  End Select
  End If

  If Flag = True Then
  Sumation = -Sumation
  End If
  Diff = Sumation
  End Function

  Public Function DayWeekNo(F_Date As Long) As String
  'اين تابع يك تاريخ را دريافت كرده و مشخص مي كند چه روزي از هفته است
  'اگر شنبه باشد عدد 0
  'اگر 1شنبه باشد عدد 1
  '......
  'اگر جمعه باشد عدد 6
  Dim day As String
  Dim Shmsi_Mabna As Long
  Dim Dif As Long
  'مبنا 80/10/11
  Shmsi_Mabna = 801011
  Dif = Diff(Shmsi_Mabna, F_Date)
  If Shmsi_Mabna > F_Date Then
  Dif = -Dif
  End If
  'با توجه به اينكه 80/10/11 3شنبه است محاسبه ميشود day متغير
  day = (Dif + 3) Mod 7
  If day < 0 Then
  DayWeekNo = day + 7
  Else
  DayWeekNo = day
  End If
  End Function


  Function MahName(ByVal Mah_no As Byte) As String
  Select Case Mah_no
  Case 1
  MahName = "فروردين"
  Case 2
  MahName = "ارديبهشت"
  Case 3
  MahName = "خرداد"
  Case 4
  MahName = "تير"
  Case 5
  MahName = "مرداد"
  Case 6
  MahName = "شهريور"
  Case 7
  MahName = "مهر"
  Case 8
  MahName = "آبان"
  Case 9
  MahName = "آذر"
  Case 10
  MahName = "دي"
  Case 11
  MahName = "بهمن"
  Case 12
  MahName = "اسفند"
  End Select
  End Function

  Function SalMah(ByVal F_Date As Long) As Integer
  'چهار رقم اول تاريخ كه معرف سال و ماه است را برمي گرداند
  SalMah = Val(Left$(F_Date, 4))
  End Function

  Function MahDays(ByVal Sal As Byte, ByVal Mah As Byte) As Byte
  'اين تابع تعداد روزهاي يك ماه را برمي گرداند
  Select Case Mah
  Case 1 To 6
  MahDays = 31
  Case 7 To 11
  MahDays = 30
  Case 12
  If Kabiseh(Sal) = 1 Then
  MahDays = 30
  Else
  MahDays = 29
  End If
  End Select

  End Function

  Function Make_Date(ByVal F_Date As Long) As String
  'يك تاريخ را بصورت يك رشته 10 رقمي با ذكر چهار رقم براي سال ارائه مي كند
  Dim D As String
  D = Trim(Str(F_Date))
  If IsNull(F_Date) = True Or F_Date = 0 Then
  Make_Date = ""
  Else
  Make_Date = "13" & Mid(D, 1, 2) & "/" & Mid(D, 3, 2) & "/" & Mid(D, 5, 2)
  End If
  End Function

  Function NextMah(ByVal Sal_Mah As Integer) As Integer
  If (Sal_Mah Mod 100) = 12 Then
  NextMah = (Int(Sal_Mah / 100) + 1) * 100 + 1
  Else
  NextMah = Sal_Mah + 1
  End If
  End Function

  Function PreviousMah(ByVal Sal_Mah As Integer) As Integer
  If (Sal_Mah Mod 100) = 1 Then
  PreviousMah = (Int(Sal_Mah / 100) - 1) * 100 + 12
  Else
  PreviousMah = Sal_Mah - 1
  End If
  End Function


  Function SubtractDay(ByVal F_Date As Long, ByVal Subtract As Long) As Long
  'به تعداد روز معيني از يك تاريخ كم كرده و تاريخ حاصله را ارائه ميكند
  Dim K, M, S, R, Days As Byte

  R = Rooz(F_Date)
  M = Mah(F_Date)
  S = Sal(F_Date)
  K = Kabiseh(S)

  'تبديل روز به عدد 1 جهت ادامه محاسبات و يا اتمام محاسبه
  If Subtract >= R - 1 Then
  Subtract = Subtract - (R - 1)
  R = 1
  Else
  R = R - Subtract
  Subtract = 0
  End If

  While Subtract > 0
  K = Kabiseh(S - 1) 'كبيسه: 1 و غير كبيسه: 0
  Days = MahDays(IIf(M >= 2, S, S - 1), IIf(M >= 2, M - 1, 12)) 'تعداد روزهاي ماه قبلي
  Select Case Subtract
  Case Is < Days
  'اگر تعداد روزهاي كاهش كمتر از يك ماه باشد
  R = Days - Subtract + 1
  Subtract = 0
  If M >= 2 Then
  M = M - 1
  Else
  S = S - 1
  M = 12
  End If
  Case Days To IIf(K = 0, 365, 366) - 1
  'اگر تعداد روزهاي كاهش بيشتر از يك ماه و كمتر از يك سال باشد
  Subtract = Subtract - Days
  If M >= 2 Then
  M = M - 1
  Else
  S = S - 1
  M = 12
  End If
  Case Else
  'اگر تعداد روزهاي كاهش بيشتر از يك سال باشد
  S = S - 1
  Subtract = Subtract - IIf(K = 0, 365, 366)
  End Select
  Wend
  SubtractDay = (S * 10000) + (M * 100) + (R)

  End Function


  از آی تی ایران

 2. 3 کاربر برای این پست سودمند از Ahmadreza Jafari عزیز تشکر کرده اند:


 3. Left Ad Image/Code 1 needs to be placed here, no larger than 260 pixels in height.
  Right Ad Image/Code 2 needs to be placed here, no larger than 260 pixels in height.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. گوگل از تجسس در جیمیل دانش‌آموزان عقب‌نشینی کرد
  توسط چنگیز در انجمن اخبار و تازه های دنیای کامپیوتر و تکنولوژی , نرم افزار
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 02-05-14, 20:20
 2. آموزش اکسس (بخش چهارم)
  توسط Ahmadreza Jafari در انجمن Microsoft Office Access
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: 09-10-09, 17:12
 3. آموزش اکسس (بخش ششم)
  توسط Ahmadreza Jafari در انجمن Microsoft Office Access
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: 17-03-09, 17:39
 4. آموزش اکسس (بخش دوم)
  توسط Ahmadreza Jafari در انجمن Microsoft Office Access
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: 21-10-07, 13:46
 5. آموزش اکسس (بخش اول)
  توسط Ahmadreza Jafari در انجمن Microsoft Office Access
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 16-06-06, 04:50

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
درباره ما

دوستان ما
لینک های مفید
ابزار ها
session بارگذاری مجدد کد امنیتی مندرج در تصویر را وارد کنید: