وقتی می خواهم یک سیمبل از فونت های مخصوص سیمبل را وارد کنم به جای آن عدد می دهد
مثلا من با فونت alaem می خواهم علیه السلام را وارد کنم
وقتی به قسمت سیمبل می روم و برای آن میانبر می سازم به جای علیه السلام شماره 7 می زنه
میانبر هم که نسازم باز وقتی روش کلیک می کنم به جای آن سیمبل عدد می زنه
البته در ورد 2007 خود سمیبل را می زنه اما وقتی می خواهم این سیمبل را با همه دست نوشته ها ریپلاس کنم باز همه را عدد می زنه