چرا فیلدهایی که دارای فرمول هستند در فرم قابل مشاهده هستند ولی هنگام تهیه گزارش یا تهیه کوئری اطلاعات این فیلدها قابل مشاهده نیستند؟
متشکرم