انواع مختلف تستسترون رو واستون گذاشتم و وقتی خوندید متوجه میشید که تستسترون 2،3 نوع نیست بلکه :

testosterone (Androderm®)
testosterone (AndroGel®)
testosterone (Stria nt®)
testosterone (Testoderm®)
testosterone (Testopel®)
testosterone blend (Deposterona)
testosterone blend (Equitest 200)
testosterone blend (Omnadren® 250)
testosterone blend (Sustanon® 100)
testosterone blend (Sustanon® 250)
testosterone blend (Triolandren)
testosterone buciclate (20 AET-1)
testosterone cyclohexylpropionate (Andromar Retard)
testosterone cypionate & propionate (Sten)
testosterone cypionate (Depo®-Testosterone)
testosterone decanoate (Neotest 250)
testosterone enanthate (Delatestryl®)
testosterone hexahydrobenzoate (Sterandryl Retard)
testosterone isobutyrate (Agovirin Depot)
testosterone nicotinate (Bolfortan)
testosterone phenylacetate (Perandren)
testosterone phenylpropionate (Testolent)
testosterone propionate & estradiol (Synovex®)
testosterone propionate (Oreton)
testosterone propionate/cypionate/enanthate (Test® 400)
testosterone propionate/enanthate blend (Testoviron®)
testosterone suspension (Andronaq)
testosterone undecanoate (Andriol®)
testosterone undecanoate (Nebido)
testosterone/estrogen blend (Estandron)
testosterone/nandrolone/methandriol blend (Spectriol

(این مطلب فقط و فقط متعلق به سایت my persian forum میباشد و هرگونه کپی فقط در صورت درج منبع امکان پذیر است )