توي اكسس مبتدي هستم لطفا راهنمايي كنيد
چطوري ميشه گزارشي تهيه كرد كه ركوردهاي تكراري رو نشون نده
اون تيبلي كه ميخوام ازش گزارش بگيرم شامل اطلاعات كامل طرفهاي قرارداده مثل شماره قرارداد ،موضوع قرارداد ، مان شركت، شماره ثبت،............... آدرس پيمانكار شماره تلفن و ...
توي اين جدول شماره قرارداد كليد تعريف شده
ميخوام از اين جدول گزارشي بگيرم كه فقط شامل نام پيمانكار و آدرس و نشاني باشي و ساير گزينه ها مثل شماره قرارداد و ...را نداشته باشه و از انجاييكه امكان داره شركتي چند تا شماره قرارداد داشته باشه ولي آدرس مشابه داره مي خوام اسم و نشاني تكراي توي گزارش نشون داده نشه

سپاسگزارم