جهت به اشتراک گذاری فایل ها در محیط اینترنت به سایت jumpshare.com مراجعه نموده فایل های خود را انتخاب نموده و شما می توانید فایل های خود را به اشتراک بگذارید.