ما با گوگل ارث به جا هاي ديگر مي رويم ......... اما تا به حال شده كه دوست داشته باشيد يكي از مردمان ان كشور را ديده و ساختمان هاي ان ها را به طور واقعي ببينيد ؟! گوگل ارث برنامه اي رو در خود جاي كه شكل ان ادمكي است وهر موقع كه اين ادمك را در هر كشوري كه بزارين سه بعديش ميكنه اما در بعضي از كشور ها وقتي ادمك رو ميزاري تو خيابون يا كوچه خونه ها ي واقعيشونو و حتي خودشونو هم نشون ميده ..........فقط يه سوال براي خودم پيش اومده كه ايا كشور ايران رو هم همين كارو ميكنه امتحان كردم اما نميشه يا مثلا جنگل ها شو نم اينجوري نشون ميده لطفا كسايي كه گوگل ارث دارن جوابمو بدن...................