سلام
تو دريم ويور پرانتزا پس و پيش مي شن يا :
نوشته ها مو تو چه ترازي بزارم تا درست نشون بده :icon_pf (14)::icon_pf (14)::icon_pf (14):