1. ميكروسكوپ پلاريزان:

كاربرد آن در زمين شناسي است و براي مطالعه خواص نوري بلورها، شناسايي كاني ها ،مطالعه پترولوژي و پتروگرافي سنگ هاي آذرين ،دگرگوني و رسوبي از آن استفاده مي شود

2. ميكروسكوپ پيناكولار:

دوچشمي هستند و فقط اجسام را بزرگ مي كنند در زمين شناسي در قسمت فسيل شناسي كاربرد بيشتري دارد.

3. ميكروسكوپ انعكاسي:

براي شناسايي كاني هاي فلزي مورد استفاده قرار مي كيرند چون آن ها نور را از خودشان عبور نمي دهند .و براي مطالعه شكل و اندازه آنها بررسي مراحل كاني سازي ،وضعيت و رابطه نسبي كاني ها به يكديگر.اجزاي ميكروسكوپ :

1ـ پايه 2ـ بدنه 3ـ لوله ميكروسكوپ 4ـ عدسي چشمي 5ـ عدسي شيئي 6 ـ آناليزاتور 7ـ جايگاه ورقه هاي كمكي 8ـ حلقه هاي تنظيم عدسي 9 ـ پيچ تنظيم كننده 10ـ ميز ميكروسكوپ 11ـ ديافراگم 12ـ گيره ميز 13ـ منبع نورميكروسكوپ داراي ميزي است كه نمونه ها را روي آن قرار مي دهند و هم چنين ميكروسگوپ داراي ديافراگم است كه مي توان نو را با آن تنظيم كرد و نوري كه از منبع تغذيه وارد ميكروسكوپ مي شود نود ايزوتروپ است كه در بين راه به وسيله منشور نيكل به نور پلاريزه تبديل مي شود اين منشور در بالاي ديافراگم قرار دارد.

عدسی های شیی : ميكروسكوپ داراي يك سري عدسي هاي شيئي مي باشند كه براي بزرگ يا كوچك ديدن نمونه از آن استفاده مي شود كه در اصطلاح به آن ها OBJECTIVگفته مي شود كه ما براي ديدن نمونه ها ابتدا از شماره 4 آن استفاده مي كنيم.

عدسی بر تلاند : ميكروسكوپ عدسي ديگري به نام برتلاند دارد كه در بالاي ميكروسكوپ و در زير عدسي چشمي قرار دارد.

پيچ تنظيم بزرگ و كوچكي كه در اطراف ميكروسكوپ قرار دارد براي واضح كردن تصوير و همچنين بالاو پايين بردن ميز ميكروسكوپ از آن استفاده مي شود.

آناليزور : ميله اي در ميكروسكوپ است كه در عدسي چشمي قرار دارد كه اگر داخل باشد نور xpl و اگر خارج باشد نور ppl را ايجاد مي كند.

ميكروسكوپ داراي دو نيكل است كه يكي در بالا و ديگري در پايين قرار دارد به نيكلي كه در پايين قرار دارد نيكل پلاريزه و به نيكلي كه در بالا قرار دارد نيكل آناليزور گفته مي شود .

كنداسور در ميكروسكوپ براي متقاطع كردن نو به كار مي رود.