طبقات ناصری تاریخ عمومی از ابتدا تا حدود سال ۶۵۸ شامل شرح تاریخ سلاطین هند و ایران و وقایع اسماعیلیه تالیف ابوعمر عثمان منهاج الدین است.

منابع


* عنایت الله شکیباپور. اطلاعات عمومی. چاپ هفتم، کتابفروشی اشراقی، ۱۳۴۸، ۷۲.